Accent

Accentuació i domini de mot

Accentuació i fraseig

Accentuació i entonació

Correlats fonètics de l'accent

Exercicis

Patrons accentuals

Mots aguts

 • Mots acabats en consonant i són aguts (opció no marcada):

  Enemic: síl·laba final tancada o pesant

 • Mots acabats en vocal i són aguts:

  La gran majoria d'aquests mots presenten sempre una consonant final subjacent (n o r)

  català
  catalans

  camí
  caminet
  camins
 • Els mecanismes que assignen l'accent no miren els mots sinó els morfemes.

 • Hi ha un subconjunt reduït de mots aguts acabats en vocal que no tenen una consonant final en el morfema radical. En general són paraules que el català ha manllevat d'altres llengües (la majoria provenen del francès):

  bisturí

  Altres llengües (anglès):

  pedigrí
  xampú

Mots plans

 • Mots acabats en vocal i són plans (opció no marcada):

  catalana
  residu
 • Mots acabats en consonant i són plans:

  La majoria són mots derivats que contenen sufixos preaccentuats, els quals comporten l'aparició d'un accent sobre l'última síl·laba del morfema precedent.

  telèfon
  famèlic
  malèvol
 • Hi ha un altre grup reduït de paraules planes que acaben en consonant que forma part del radical:

  àrab
  llapis
  clímax

  El seu caràcter pla s'ha de poder relacionar amb una síl·laba final oberta o lleugera, és a dir, serien normals si no acabessin en consonant. Per tant, es marca la consonant com a element invisible per al procés d'assignació (com en llatí).

Mots esdrúixols

 • Els mots esdrúixols són vistos com a excepcionals.

 • Primer hem de distingir entre els mots esdrúixols que són femenins i presenten una vocal final que correspon al morfema de gènere, i la resta de mots esdrúixols.

  • Mots esdrúixols femenins que acaben en una vocal que correspon al morfema de gènere. Distingirem dos grups:

   • Acabats en vocal:

    família (famili+a)
   • Els que acaben en consonant:

    pàgina (pagin+a)
  • Resta de mots esdrúixols:

   Júpiter
   harmònium