Accent

Accentuació i domini de mot

Accentuació i fraseig

Accentuació i entonació

Correlats fonètics de l'accent

Exercicis

Accents primaris i secundaris

 • A banda dels accents primaris, els mots catalans també poden presentar accents secundaris de diverses procedències:

 • Accent rítmic: prové de l'aplicació de diferents patrons mètrics en paraules amb més d'una síŀlaba pretònica.

  • Els patrons poden ser de ritme binari:

   m[à]rat[ó]
  • O de ritme ternari:

   f[à]talit[á]t
 • Accent secundari: condicionat morfològicament apareix en alguns compostos, adverbis en -ment i prefixos tònics.

  t[ì]midam[é]nt
  v[ì]nt-i-[ú]na