Accent

Accentuació i domini de mot

Accentuació i fraseig

Accentuació i entonació

Correlats fonètics de l'accent

Exercicis

Accent primari de sintagma fonològic

 • Observem el següent sintagma fonològic:

  4
  3 3  
    2    
  1   1   1   1  
  a quells in te res sants vo lums

  El nivell 1 mostra el primer nivell d'intensitat, com ja hem dit abans, les síŀlabes àtones. El nivell 2, que el trobem a la síŀlaba -te- del mot interessants, designa l'accent secundari. Amb el nivell 3 designem els accents primaris de mot. Finalment, a cada sintagma li assignem l'accent primari de sintagma amb el nivell 4.

 • Quan dos sintagmes fonològics es reestructuren en un de sol, el primer perd l'accent primari de sintagma:

  Observem el següent sintagma fonològic:

  4 4
    3  
  2     2  
    1   1   1   1   1
  [re ci ta va] [mol tes po e si es]

   

  4
  3 3  
  2     2  
    1   1   1   1   1
  [re ci ta va mol tes po e si es]
 • En aquest exemple podem observar un ritme binari perfecte. Però en el següent exemple podem veure un ritme ternari:

 • 4 4 4 4
         
         
  1 1   1 1   1 1   1 1   1
  [Tor na ré] [del mer cat] [a les tres] [de la tar da]