Accent

Accentuació i domini de mot

Accentuació i fraseig

Accentuació i entonació

Correlats fonètics de l'accent

Exercicis

Accent d'enunciat

L'accent d'enunciat és l'accent principal del grup melòdic, també anomenat accent tònic o accent de frase. La síl·laba portadora de l'accent principal de grup melòdic s'anomena síl·laba nuclear.

En català i en castellà l'accent de frase sempre se situa a la síl·laba tònica més a la dreta del grup.

L'últim accent d'un sintagma entonatiu s'hi afegeix un grau d'intensitat per marcar-lo com a accent primari de sintagma entonatiu. Tindrà una intensitat de 5.

 


1 1 5
[[[La Pi lar,]SF]SE

3 1 3 1 2 1 5
[com et pots i ma gi nar,]SF]SE

4 1 2 1 4 1 2 1 6 1
[[a ra]SF [pa ga rà]SF [les con se qüèn cies]SF]SE]enunciat