Fraseig

Regles d'agrupació prosòdica

Grup clític

Sintagma
fonològic

Sintagma entonatiu

Enunciat fonològic

Exercicis

El grup clític o mot prosòdic

 • És el primer constituent prosòdic per damunt del mot.

 • Està constituït per un nucli lexical més (opcional) un o més clítics adjacents. Per detectar i delimitar un grup clític necessitem informació morfològica.

 • Què es considera clític?

  Els clítics no poden tenir accent primari de mot i sempre apareixen amb un mot que els acull, és a dir, depenen d'un nucli lèxic (nom, verb ple, adjectiu posposat, adverbi o pronom fort).

  Els clítics poden anar davant del nucli (proclítics) o darrere del nucli (enclítics). Les conjuncions, les preposicions i els articles, si són àtons, es consideren proclítics.

 • Escolteu els següents exemples parant atenció a la prosòdia dels elements marcats:

  Ho fa
  Fes-ho
  De camí
  Doneu-me'l
 • Quines conseqüències prosòdiques se'n deriven de la formació d'un grup clític?

  El grup clític només té un accent primari.

  No trobarem un límit de domini entonatiu dins del grup clític.