Fraseig

Regles d'agrupació prosòdica

Grup clític

Sintagma
fonològic

Sintagma entonatiu

Enunciat fonològic

Exercicis

El sintagma entonatiu

  • És el constituent prosòdic que trobem per damunt del sintagma fonològic.

  • Pot estar format per un o més sintagmes fonològics.

  • Té una importància cabdal en la prosòdia perquè és el constituent que defineix els contorns entonatius.

  • Els sintagmes entonatius tenen autonomia prosòdica: normalment, estan delimitats per marcadors com el silenci (pausa), el canvi entonatiu o l'allargament dels segments finals.

  • Són exemples de sintagmes entonatius les oracions relatives explicatives, els elements parentètics i algunes dislocacions. Ho podem veure en els següents exemples:

    Josep Carner, que és el millor poeta de la poesia catalana, encara és considerat per molts un poeta local.
    Sempre m'havia fet iŀlusió d'anar-hi, a Egipte.