Fraseig

Regles d'agrupació prosòdica

Grup clític

Sintagma
fonològic

Sintagma entonatiu

Enunciat fonològic

Exercicis

L'enunciat fonològic

 • És el constituent més alt de la jerarquia prosòdica.

 • L'enunciat fonològic pot coincidir amb el sintagma entonatiu, però hi ha casos en què determinats constituents són fora del sintagma entonatiu, però formen un enunciat únic des del punt de vista fonològic.

 • Els exemples més clars són les dislocacions a l'esquerra.

  A casa, tothom menja
  Significat: tots els que viuen a casa són de vida

   

  A casa, tothom hi menja
  Significat: tothom ve a casa a menjar

  En tots dos casos l'element dislocat no forma part de l'enunciat sintàctic, forma un altre sintagma entonatiu, però sí que forma part de l'enunciat fonològic.

 • El nombre de sintagmes entonatius que constitueixen un enunciat fonològic pot variar per condicions de la parla, com ara la velocitat d'elocució, els hàbits articulatoris del parlant o qüestions d'èmfasi.