Entonació

Patrons entonatius

Funcions lingüístiques

Exercicis

Funció agrupadora de l'entonació

L'entonació permet segmentar la parla en unitats més fàcils d'interpretar, processar i memoritzar. L'entonació insereix límits entre el flux de la parla, segmentant la informació complexa en trossos més petits que són processats més fàcilment de la mateixa manera que qualcú intenta pronunciar, entendre i recordar cadenes llargues de números presentats de manera arbitrària. És a dir, aquesta operació serà sempre molt més senzilla si la cadena es divideix en seqüències de dues, tres o quatre unitats.

Escolteu els següents enunciats:

Tres vuit set set set tres u cinc cinc

 

Tres vuit set, set set tres, u cinc cinc

La diferència entre el primer i el segon enunciat és que en el cas d'aquest darrer, els números apareixen agrupats de tres en tres. Aquesta agrupació fa que la seqüència sencera sigui processada i memoritzada més fàcilment.