Entonació

Patrons entonatius

Funcions lingüístiques

Exercicis

Funció gramatical de l'entonació

Mitjançant l'entonació també es pot marcar l'estructura gramatical, és a dir, els límits entre els constituents i entre les oracions, la distinció entre les diferents modalitats oracionals, la subordinació, etc.

Escolteu el següent enunciat:

Tenen mandarines
Significat: Tenen mandarines.

 

Tenen mandarines?
Significat: Tenen mandarines?

En aquest cas, l'entonació ens serveix per distingir dues seqüències segmentalment idèntiques i fer-les diferents des del punt de vista de la modalitat oracional.